• sl5
 • sl6
 • sl7
 • sl8
 • sl3

Aktivitātes

Aktivitātes

LIFE  programmas "LIFE daba un bioloģiskā daudzveidība" projekts LIFE15 NAT/LV/000900 "Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 vieta)"


Lai sasniegtu mērķus, tiks veiktas šādas darbības un pasākumi:

 1. Atbilstoši LR likumdošanas prasībām un ievērojot labāko praksi (ņemot vērā vēsturiskos datus, jaunākās inventarizācijas datus, un jaunākās pieejamās zināšanas un pieredzi par biotopu atjaunošanu un piekrastes biotopu apsaimniekošanu) tiks aktualizēts Dabas aizsardzības plāns “Piejūra”.  

 2. Tiks izmantotas dažādas (atbilstošas) ​​metodes, tostarp plānojot un īstenojot maza mēroga apmeklētāju infrastruktūru, lai samazinātu antropogēno ietekmi uz zemes  veģetācijas procesiem, un pasargājot no aizsargājamo piekrastes biotopu kvalitātes pasliktināšanās un biotopu fragmentācijas.

 3. Tiks samazināta krasta erozija piekrastes zonās - Mangaļi (Rīga) un Garciemā (Carnikava), piemērojot tikai videi draudzīgus risinājumus;

 4. Darbības veiktas, lai aizsargātu ES nozīmes prioritāri aizsargājamos biotopus: 1150 * Piekrastes lagūnas un 1630 * Baltijas boreālas piekrastes pļavas, augu sugas: Angelica palustris, Dianthus arearius ssp. arenarius, un putnu sugas: Philomachus pugnax, Calidris alpina schinzii, un Crex crex  Mangaļu un Vakarbuļļu teritorijās.

 5. Projekta īstenošanā tiks iesaistīti dabas aizsardzības speciālisti no dažādām  institūcijām (ārējās ekspertīzes veidā), lai nodrošinātu atbilstīgu metožu piemērošanu demonstrācijas vietās. Īstenojot pasākumus kāpu aizsardzībai pret eroziju, invazīvo sugu apkarošanai un citiem projekta laikā īstenotiem pasākumiem, tiks nodrošināta uzraudzības sistēma

 6. Projekta laikā tiks apkopoti dažādi informācijas avoti (attiecīgo biotopu vēsturiskie, sugu monitoringa un uzskaites dati, ka arī  jaunu biotopu un sugu inventarizācijas dati) lai nodrošinātu pienācīgu novērtējumu ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem.  Prioritārie ir biotopi, kas atrodas dabas parkā "Piejūra" kopumā un jo īpaši konkrētās parka vietās (galvenokārt, saistībā ar  aizsargājamām vietām vietām);

 7. Dažādi semināri un sanāksmes, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni un vizuālās informācijas izplatīšana (tostarp izmantojot interaktīvus rīkus interneta vietnēs un vizuālus produktus) tiks izmantota, lai nodrošinātu projekta publicitātes un ieinteresēto personu informētības paaugstināšanos.

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
LVAFA
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2017 Dabas parks "Piejūra"