• sl8
  • sl6
  • sl4
  • sl3
  • sl2

Jaunumi

Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra" (Projekta pārskats)

Dabas parks piejura LV biotopi prew v6 page 0001

Carnikavas novada dome, sabarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, biedrību “Baltijas krasti” un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, laika periodā no 01.09.2016 - 31.03.2021 īstenoja LIFE projektu "Piekrastes biotopu aizsardzība dabasparkā “Piejūra” (LIFE CoHaBit, Nr. LIFE15 NAT/LV/000900). 

Dabas parks «Piejūra» ir viens no vecākajiem dabas parkiem Latvijā – dibināts 1962. gadā kāpu mežu, priekškāpu un pludmales aizsardzībai, ietverot piekrastino Vecāķiem līdz Gaujas grīvai. 1999. gadā dabas parks tika paplašināts, aptverot teritoriju no Vakarbuļļiem līdz Inčupei. 2002. gadā to iekļāva Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000.

 

LIFE CoHaBit projekts

LIFE CoHaBit projekts īstenots, lai uzlabotu retu un aizsargājamu piekrastes biotopu stāvokli, mazinātu antropogēnās ietekmes sekas un līdzsvarotu dabas parka «Piejūra» apmeklētāju intereses ar piekrastes bioloģiskās daudzveidības pastāvēšanu.

 

 

 

Dabas parks piejura LV biotopi prew v6 page 0003

 Lai sasniegtu projekta mērķus, projekta uzdevumi bija:

• Atjaunot informāciju par dabas parka «Piejūra» dabas vērtībām un plānot to apsaimniekošanu nākamajiem 12 gadiem;

• Izvērtēt dabas parka apmeklētāju slodzi un izmantot zaļos risinājumus kāpu erozijas mazināšanā;

• Atjaunot nozīmīgas augu un putnu sugu dzīvotnes Vakarbuļļu pļavās un Daugavgrīvas lagūnās;

• Mazināt svešzemju un invazīvu augu sugu izplatību dabas parka pļavās, kāpās un mežos;

• Atjaunot pelēkās kāpas;

• Uzlabot dabas parka mežaino kāpu biotopu kvalitāti;

• Iesaistīt sabiedrību dabas parka «Piejūra» vērtību izzināšanā,organizēt izglītojošus pasākumus;

• Uzlabot apmeklētāju infrastruktūru, izveidot vienotu informācijas centru par dabas parku.

 

Pārskatu par biotopu apsaimniekošanas darbiem, projekta darbības vietām, sabiedrības iesaisti un monitoringa rezultātiem, skati projekta pārskata ziņojumā "Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra"! (spiest uz nosaukuma)

 

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu

 

Logo rinda1

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2023 Nature Park "Piejūra"