• sl4
  • sl2
  • sl8
  • sl3
  • sl6

Jaunumi

GW Signature 2018 PE LVLai izplatītu zināšanas par dabas bioloģisko daudzveidību pilsētvidē un veicinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību aizsargāt un apsaimniekot dabas parku “Piejūra”, projekta “LIFE CoHaBit” komanda pievienojas Eiropas Komisijas vides aktivitātei ar saukli “Zaļās pilsētas zaļākai nākotnei”. Pasākuma ietvaros 29.maijā Rītabuļļu pludmalē tiks organizēta talka. Vides eksperti talkas dalībniekiem pastāstīs par dabas parka “Piejūra” vērtībām, kā arī to ietekmējošiem un apdraudošiem faktoriem. Projekta komanda kopā ar vides ekspertiem demonstrēs interesentiem praktiskus piemērus kā saglabāt bioloģisko daudzveidību parkā,

DSC 566726.aprīlī dabas parka “Piejūra” Vakarbuļļu pļavā notika ekspertu izbraukuma sanāksme par plānotājiem biotopa atjaunošanas darbiem. Projekta komanda no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Mājokļu un Vides departamenta, Carnikavas novada pašvaldības, biedrības “Baltijas krasti”, Dabas aizsardzības pārvaldes kopīgi apskatīja vienu no LIFE CoHaBit biotopu apsaimniekošanas teritorijām, lai vienotos par plānotajiem zālāju un augsto lakstaugu audžu atjaunošanas darbiem.

Galvenais mērķis ir uzlabot pļavas biotopu struktūru un ekoloģiskās funkcijas, radot pēc iespējas labākus dzīves apstākļus šo biotopu raksturīgajam sugām. Pļava ir nozīmīga dzīvotne jumstiņu gladiolai, zemeņu āboliņam, jūrmalas armērijai, purva zirdzenei un citām īpaši aizsargājamām sugām.

Priecē, ka pērnā gada talkas rezultāti vainagojušies ar sekmēm un veikto darbu teritorijā jau manāmi acīmredzami uzlabojumi.

Daugavgrīva 13.05.2018Atnākot pavasarim, sākas aktīva cīņa ar kūlas dedzinātājiem, tāpēc vēršam uzmanību, ka sausās zāles dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība.
13.aprīļa niedrāju un piejūras zālāju degšana Daugavgrīvā dabas parkā “Piejūra” nav saistāma ar kūlas dedzināšanu kā teritorijas apsaimniekošanas veidu. Tas ir nesaimnieciskuma rezultāts un vandālisms gan attiecībā pret dabu, gan pret cilvēkiem. 

Dabas aizsardzības pārvalde norāda, ka regulāra dedzināšana negatīvi ietekmē augsnes auglību, ar laiku izzūd gan retās, gan tikai dabiskajiem zālājiem raksturīgās augu sugas, samazinās arī dabas estētiskā vērtība. Biežā zālāju izdegšana veicina invazīvo augu sugu izplatīšanos. Sadegot organiskajām vielām, rodas mēslojums, kas dabiskiem zālājiem nav nepieciešams.

AE D 155830 DaugavgrīvaInformējam, ka šonedēļ, Eiropas Komisijas atbalstīta LIFE programmas projekta LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros tiek uzsākti darbi invazīvo svešzemju augu izplatības ierobežošanai parkā, kas veidots daudzu retu piejūras biotopu aizsardzībai. Darbi tiek veikti Daugavgrīvā, parka teritorijā pie Lēpju ielas. Šajā pavasarī teritorijā tiks izcirsti krūmi un ar saknēm izraktas tādas invazīvās svešzemju augu sugas kā Kanādas zeltgalvīte un puķu sprigane.

Projekta „(LIFE CoHaBit) – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)” mērķis ir Eiropas Savienības nozīmes piekrastes biotopu un sugu aizsardzība un saglabāšana pielietojot videi draudzīgu un Latvijas kontekstā inovatīvu metožu kopumu biotopu aizsardzībai īpaši aizsargājamās teritorijās. Projekta darbības paredz ierobežot invazīvo svešzemju sugu izplatību dabas parka „Piejūra” piekrastes teritorijās un mazināt to ietekmi uz piekrastes biotopiem.

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2019 Nature Park "Piejūra"