• sl8
  • sl4
  • sl6
  • sl3
  • sl2

Jaunumi

Saskaņā ar provizorisko pētījumu rezultātiem bioloģiskā daudzveidība Latvijas piekrastē, arī DP „Piejūra” teritorijā, samazinās. Līdzīgi kā citviet Eiropā, šīs izmaiņas nereti pārsniedz dabisko sugu izmiršanas līmeni un rada draudus ekosistēmu funkcionalitātei. Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās ir nopietns drauds cilvēka eksistencei, jo, ja samazināties dabas kapitāls, arī cilvēks kā dabas sastāvdaļa var nopietni ciest. Piekrastes ekosistēmas nodrošina plašu pakalpojumu klāstu, kas veicina cilvēku labklājību – ar to saprotot visus tos labumus, resursus un procesus, ko cilvēcei un sabiedrībai nodrošina daba, piemēram, nodrošinājuma pakalpojumu (pārtika un ūdens), regulējošie pakalpojumi (plūdu, piesārņojuma, slimību kontrole), kultūras pakalpojumi (ainavas, fiziskās un garīgās rekreācijas pakalpojumi), atbalsta pakalpojumi (barības vielu cirkulācijas nodrošināšana, veselīgas vides apstākļu nodrošināšana).

Projekta aktualitāti jo vairāk akcentē tas, ka nav precīzu datu par aizsargājamo biotopu pašreizējo stāvokli, tādēļ nav iespējams detalizēti noteikt to stāvokli, izplatības areālu, sugu sastāvu, funkcijām u.c. Kopējie dati par biotopu stāvokli piekrastē, neataino atsevišķu patieso stāvokli DP „Piejūra” teritorijā, kur to stāvoklis dēļ ļoti lielas antropogēnas slodzes ir ļoti slikts vai kritisks. Tādējādi iespējams, ka kādi no šiem ES nozīmes biotopiem dabas parka teritorijā var pilnīgi izzust, laikus neapzinot esošo situāciju un apdraudējumu.

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2023 Nature Park "Piejūra"