• sl4
  • sl8
  • sl3
  • sl6
  • sl2

D2 nodProjekta D2 aktivitātes ietvaros izstrādāts ziņojums D2 – Sākotnējais sociālekonomiskais izvērtējums un projekta sociālekonomiskās ietekmes monitoringa plāns dabas parkam “Piejūra”

Sākotnējā sociālekonomiskā izvērtējuma mērķis ir analizēt dabas parka „Piejūra” esošo situāciju pie scenārija, ja attīstība norisinās, kā līdz šim. Ziņojumā tiek analizēta dabas parka esošā situācija Rīgas pilsētas, Carnikavas novada pašvaldības un Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā, tā novietojums, funkcionālais zonējums, dabas parka telpas, perspektīvi attīstāmās teritorijas, pašvaldību telpiskās attīstības plānošanas dokumenti.

Sagatavojot projekta sociāli ekonomiskā monitoringa sākuma ziņojumu, izmantoti līdz šim veiktie pētījumi par dabas parka teritorijas apmeklētājiem, kas ļauj gūt priekšstatu par esošo situāciju, lai uz iegūto zināšanu bāzes veidotu projekta monitoringa anketu.

Pamatojoties uz projekta ietvaros veikto dabas parka “Piejūra” sākotnējo sociāli ekonomisko izvērtējumu, sagatavots sociāli ekonomiskās ietekmes monitoringa plāns, kurā aprakstītas veicamās aktivitātes un to regularitāte.

Projekta sociāli ekonomiskā monitoringa plāns paredz mērķtiecīgu un metodoloģisku datu ieguvi, kas ļauj objektīvi izvērtēt projektā veiktās rīcības sociāli ekonomisko ietekmi dabas parka “Piejūra” teritorijā.

Projekta sociālekonomiskās ietekme uz vietējo ekonomiku un sabiedrību skatīt (sākotnējais ziņojums) šeit.

 

© 2021 Nature Park "Piejūra"