• sl4
  • sl8
  • sl6
  • sl3
  • sl2

Kopsavilkums

Tiek īstenots projekts piekrases biotopu aizsardzībai dabas parkā “Piejūra”

Lai saudzētu dabas parka “Piejūra” vērtības, kopš 2016.gada septembra Carnikavas novada pašvaldība kopā ar Rīgas domes pilsētas attīstības departamentu, Dabas aizsardzības pārvaldi un biedrību “Baltijas krasti” ar Eiropas Komisijas atbalstu un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas līdzfinansējumu īsteno projektu LIFE15 NAT/LV/000900, “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (LIFE CoHaBit)”. Projektu paredzēts īstenot līdz 2020.gadam un tā galvenais mērķis ir uzlabot piekrastes biotopu kvalitāti, izvēloties piemērotas to apsaimniekošanas metodes. Atjaunojot dabas aizsardzības plānu, un mērķtiecīgi īstenojot praktiskus kāpu un mežu biotopu apsaimniekošanas pasākumus, būs iespējams regulēt antropogēno (cilvēka radīto) noslodzi parkā un plānot infrastruktūru, nekaitējot dabas parka vērtībām.

 

Dabas parka ”Piejūra” (Natura 2000 vieta) teritorijā šobrīd konstatēti 20 Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi, no kuriem 10 ir prioritāri, piemēram, embrionālās kāpas, priekškāpas, piejūras zālāji, ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas. Boreālā reģiona piekrastes biotopi un tos apdzīvojošās sugas ir nozīmīgi Eiropas mērogā, jo to izplatības apgabali sastopami vien Baltijas valstīs un Skandināvijā. Pieaugošās cilvēka darbības ietekmes dēļ piekrastes biotopu saglabāšana kļūst arvien grūtāka. Aktuālākās problēmas, kuras paredzēts risināt projekta ietvaros:

  • atbilstošas parka apmeklētāju infrastruktūras plānošana, jo infrastruktūras trūkuma rezultātā piekrastē tiek radīta ievērojama antropogēna slodze uz aizsargājamiem biotopiem un biotopu kvalitāte pasliktinās;
  • mazināt vietējo, biotopiem raksturīgo sugu sastopamības apdraudējumu invazīvo (svešzemju) sugu izplatības dēļ;
  • mazināt riskus, kas rada piekrastes pļavu biotopu izplatības areāla samazināšanos;
  • meklēt un pielietot inovatīvus risinājumus, kas ļautu mazināt biotopu apdraudējumu krastu noskalošanās procesu ietekmē;

Lai sekmīgi īstenotu piekrastei tipisko biotopu un sugu saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu, plānoti konkrēti uzdevumi. Kopumā četru gadu laikā, atbilstoši ekspertu slēdzieniem un spēkā esošajam dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānam, regulāri tiks veikti pasākumi svešzemju sugu (krokainās rozes, vārpainās korintes) ietekmes mazināšanai, meža un kāpu aizauguma mazināšanai, atbrīvojot tos no krūmājiem. Daugavgrīvā un Buļļu salā tiks atjaunoti zālāji un lagūnas. Pasākumos pret krastu eroziju un smilšu plūsmas daļējai regulēšanai cilvēku visvairāk apmeklētajās (nobradātajās) vietās plānots izvietot pītus žodziņus, bet no augāja tukšos, erodētos piekrastes posmos stādīt smiltāju kāpu kviesi. Visa projekta laikā Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti uzraudzīs un novērtēs īstenoto pasākumu ietekmes efektivitāti.

Lai nodrošinātu dabas parka dzīvotņu attīstībai labvēlīgu režīmu Projekta laikā paredzēts izvietot un labiekārtot atsevišķus objektus apmeklētāju ērtībām: dēļu takas, soliņus, tualetes.

Projekta laikā plānots mērķtiecīgi informēt dažādas sabiedrības grupas par piekrastes dabas vērtībām un nosacījumiem to ilglaicīgai un labvēlīgai pastāvēšanai, jo veiksmīga Projekta īstenošana iespējama tikai sadarbojoties ar iedzīvotājiem un apmeklētājiem, informējot tos par veicamo pasākumu nozīmīgumu un aicinot saudzēt ierīkoto parka labiekārtojumu.

Projekta kopējās izmaksas:                                        970,067,00 EUR

Eiropas Savienības LIFE programmas finansējums: 582,041,00 EUR

Līdzfinansējums:                                                        388,026,00 EUR.

Līdzfinansējumu nodrošina Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija un projekta partneri: Carnikavas novada pašvaldība, Rīgas domes pilsētas attīstības departaments, Dabas aizsardzības pārvalde un biedrība “Baltijas krasti”.

   

 

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2021 Nature Park "Piejūra"