• sl6
  • sl2
  • sl4
  • sl8
  • sl3

Mērķi un uzdevumi

Mērķi un uzdevumi

Projekta LIFE CoHaBit  Nr. LIFE15 NAT/LV/000900  galvenais mērķis ir antropogēnās slodzes mazināšana un ES savienības nozīmes piekrastes biotopu un sugu atjaunošana dabas parkā "Piejūra" (Latvija), Natura 2000 teritorijā. Tiks veicināta  13 piekrastes biotopu veidu (no tiem 7 ES savienības prioritāte) 2 augu sugu, kas minētas ES Biotopu direktīvā, ilgtspējīga apsaimniekošana. Kā arī  9 Bernes konvencijas sarakstā iekļautie biotopi, 6 putnu sugas, kas iekļautas ES savienības Putnu direktīvā, saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu dabas parkā “Piejūra” ( NATURE 2000 teritorija) un tam piegulošajā teritorijā.

Projekta apakšmērķi jeb uzdevumi

Projekta apakšmērķi ir:

  • ES savienības nozīmes piekrastes biotopu un sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu ieviešana DP „Piejūra” teritorijā izvēlētās demonstrācijas vietās, izmantojot videi draudzīgu un Latvijas kontekstā inovatīvu metožu kopumu biotopu aizsardzībai īpaši aizsargājamās teritorijās;

  • DP „Piejūra” Dabas aizsardzības plāna izstrāde, iekļaujot: a) jaunus biotopu un sugu inventarizācijas datus, b) aktuālo un attiecināmo informāciju par normatīvajiem regulējumiem, c) apmeklētāju plūsmas menedžmenta plānu visai parka teritorijai; d) citu attiecināmo informāciju;

  • Ierobežot invazīvo svešzemju sugu izplatību dabas parka „Piejūra” piekrastes teritorijās, kā arī to ietekmi uz piekrastes biotopiem;

  • Pasākumu īstenošana 1992. gada 21. maija Padomes direktīvā Nr. 92/43/EEC iekļauto piekrastes biotopu aizsargāšanai pret negatīvu dabisko un antropogēno ietekmi;

  • Mērķtiecīga sabiedrības informēšanas un publicitātes aktivitāšu īstenošana par biotopu aizsardzību, saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu izvēlētām mērķa grupām – vietējie iedzīvotāji, dabas parka „Piejūra” apmeklētāji, tuvējie un vietējie zemes īpašnieki, pašvaldību lēmumu pieņēmēji un uzņēmēji.

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2019 Nature Park "Piejūra"